Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Skupiny osobností, zjištěných mezi řidiči a jednání řidičů každé této skupiny

Skupina 1)

Dobře přizpůsobení; jsou vyvedení z míry jen zřídka a rychle se vzpamatují.

– Většinou nemají nehod ani nezpůsobují porušení předpisů.

Skupina 2)

Mají citové problémy, jsou však společensky odpovědní a ovládají se.

– Většinou nemají nehod ani nezpůsobují porušení předpisů.

Skupina 3)

Mají citové problémy, společensky odpovědní, bývají však vyvedeni z míry po dlouhá časová období.

– V určitých obdobích /týdnů a měsíců/ budou mít nehody a dopravní přestupky.

Skupina 4)

Společensky odpovědní, mají citové problémy a skon k ustavičnému rozrušení.

–  Mají vysoký počet nehod a dopravních přestupků.

Skupina 5)

Mají stálou tendenci k nespolečenskému a asociálnímu chování.

–  Stálí narušovatelé dopravních předpisů, kteří mohou mít velkou nehodovost.

Skupina 6)

Různé / epileptici, diabetici, duševně defektní atd./

– Chování nepředvídané; jednání při řízení se může pohybovat mezi velmi špatným a velmi dobrým.

Skupina 1 se skládá z jednotlivců, jejichž chování je obvykle odpovědné. Respektují pravidla silničního provozu. Jsou vyrovnané povahy a dávají najevo zlost jen tehdy, když je to namístě. Jsou výkonní ve svém zaměstnání. Jsou vyvedeni z míry jen v důsledku náhlé a neobvyklé události. Rychle se však vzpamatují. Z hlediska nehodového jednání jsou výbornými řidiči.

Skupiny 2 až 5 trpí citovými problémy nebo poruchami, které jsou způsobeny emočním napětím a konflikty. Příznaky značně kolísají, mohou zahrnovat úzkost, depresivní duševní stavy, neschopnost soustředit se nebo činit rozhodnutí, poruchy paměti, zvýšenou popudlivost, chorobnou nejistotu, nespavost nebo neschopnost těšit se z normálních lidských vztahů.

Členové 2. skupiny jsou zvláštního typu. Jsou to buď lidé velmi mírné povahy, nebo si osvojili způsob, jak ovládat své chování. Jsou dobrými řidiči z hlediska nehodového jednání.

Členové 3. skupiny mají rovněž osobní problémy, nejsou však schopni kontrolovat své chování jako členové skupiny 2. Jsou sociálně odpovědní, jejich problémy však periodicky nabývají vrchu a po dlouhá období jsou s to v normálním životě pracovat výkonně. V těchto obdobích zapomínají na obvyklou obezřetnost. Pak mohou velmi snadno utrpět úraz, nebo se dopustit dopravních přestupků. Většinou jsou dobrými řidiči, nejsou – li vystaveni rušivým vlivům svých citových problémů.

Osoby 4. skupiny jsou stále vydány na milost svým problémům. Mohou se často neúmyslně chovat tak, že jejich jednání vede k úrazům a dopravním přestupkům. Jsou velmi špatnými řidiči z hlediska nehodového jednání. Skupina 3a4 způsobuje pravděpodobně většinou silničních nehod.

Skupina 5 zahrnuje jednotlivce, kteří jsou nazýváni psychopaty. U nich se projevují poruchy povahy nespolečenské nebo asociální. Kázeň je jim protivná a odmítají se přizpůsobit přijatým mravním zásadám. Jsou bezohlední k jiným, postrádají smysl pro čestné jednání a nemají výčitek svědomí pro své špatnosti. Jejich život je neustálený a postrádá cílevědomé houževnatosti. Často mění zaměstnání. Jsou všeobecně označováni jako chladní, necitelní, nebo dětinští a těkaví ve svých náladách. Mnozí se dovedou vlichotit do přízně a jejich okouzlující chování vyvolává příznivý dojem; někteří jsou agresivní a těžko se s nimi vyjde; jiní jsou slabí a pasivní. Skoro všichni jsou sobečtí, paličatí a egocentričtí.

Příslušníci skupiny 6 zahrnují různé typy onemocnění jako například epilepsii, cukrovku, duševní poruchy a rozmanitý počet tělesných nedostatků, které mohou vést k nebezpečnému jednání řidiče.

Zda tělesná nebo duševní choroba je nebezpečím pro řízení či nikoliv, to závisí na zvláštnostech každé osobnosti. Chování řidiče s nějakou duševní či tělesnou chorobou může zapadat do kterékoli z ostatních skupin. Je možné dovolit člověku s určitými tělesnými nebo duševními nedostatky řídit vůz, jsou-li u něho dobré řidičské záznamy a je-li společensky odpovědný a schopen dodržovat dopravní předpisy. Mnozí takoví jednotlivci jsou výbornými řidiči.

Je samozřejmé, že těchto 6 skupin se překrývá a kterýkoliv jednotlivec může být zařazen do více než do jedné skupiny v kterémkoliv období. Tyto skupiny mohou však umožnit kompetentním činitelům volit postup výchovy, léčení či nápravy určitého řidiče.

Uvedené typy nesmíme ovšem považovat za něco stálého. Řidiči se musí snažit dosáhnout charakteristik prvního typu. Prostředkem k tomu je sebevýchova a sebekázeň, kterou je možno rozvíjet různými způsoby. Za zvláště vhodný je nutno považovat např. sport / lyžařství, míčové hry a p./, jež rozvíjí tělesné…

Z archívu doc. Mojmíra Stojana

typy řidičů